TryMyCar paslaugų teikimo taisyklės

Puslapis paskutinį kartą buvo atnaujintas 2021-12-20

Šios taisyklės reglamentuoja bendrovės UAB “Nuomos Sistema” Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius įmonės kodas 305239605 (toliau – „Bendrovė“) teikiamos automobilių dalinimosi platformos TryMyCar paslaugos bendrąsias paslaugų teikimo ir naudojimosi taisykles (toliau – „Taisyklės“). Šios Taisyklės taikomos Savininkams, Nuomininkams, Svetainės lankytojams ar Mobilios programėlės vartotojams (toliau - „Naudotojai“) kurie naudojasi Bendrovės Paslaugomis.

1         Sąvokos

„Svetainė“ reiškia interneto svetainę, pasiekiamą adresu www.trymycar.com.

„Mobilioji programėlė“ reiškia išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir (arba) kitiems mobiliesiems įrenginiams skirtą taikomąją programinę įrangą, kurios pagalba atliekami Transporto priemonių rezervavimo, atrakinimo, užrakinimo ir (ar) kiti programinėje įrangoje numatyti veiksmai.

„Platforma“ reiškia Transporto priemonių rezervacijos ir nuomos sistemą kuri prieinama Mobiliojoje programėlėje ir Svetainėje.

„Savininkas“ reiškia Bendrovės klientą (fizinį arba juridinį asmenį), kuris sutinka su šiomis Taisyklės, Nuostatomis ir sąlygomis Savininkams ir naudojasi Paslaugomis laikydamasis šių Taisyklių.

„Nuomininkas“ reiškia Bendrovės klientą (fizinį arba juridinį asmenį), kuris sutinka su šiomis Taisyklėmis, Nuostatomis ir sąlygomis Nuomininkams ir naudojasi Paslaugomis laikydamasis šių Taisyklių.

„Naudotojas“ reiškia Savininką, Nuomininką, Svetainės lankytoją ar Mobilios programėlės vartotoją, kuris sutinka su šiomis Taisyklėmis ir naudojasi Bendrovės Paslaugomis.

„Automobilis“ reiškia motorinę transporto priemonę, kurią Savininkas pateikia rezervavimui per Platformą ir suteikia Nuomininkui laikinai naudotis už mokestį laikantis šių Taisyklių. Savininko Platformoje registruoti automobiliai turi atitikti minimalius tinkamumo reikalavimus.

„Paskyra“ reiškia individualią Naudotojo prieigą prie Platformoje talpinamo turinio kuri apsaugota asmeninių slaptažodžiu.

„Savininko paskyra“ reiškia paskyrą, kurios Naudotojas yra registravęs rezervacijai bent vieną automobilį.

„Nuomininko paskyra“ reiškia paskyrą, kurios Naudotojas yra ar buvo išsinuomojęs bent vieną automobilį.

„Nuomos laikotarpis“ reiškia laikotarpį nuo Automobilio paėmimo (atrakinimo) momento iki Automobilio grąžinimo (užrakinimo) momento.

„Paslaugos“ reiškia visas paslaugas, kurias Bendrovė teikia Savininkui ar Nuomininkui, įskaitant nuomos (naudojimosi), priežiūros (kapitalinio ir einamojo remonto, techninės pagalbos) paslaugas, civilinės atsakomybės draudimą, taip pat medžiagų ir kuro, reikalingų Transporto priemonių ir turto naudojimui pagal jų įprastą paskirtį, teikimą.

„Nuomos sutartis“ reiškia per Platforma rezervuojamų automobilių nuomos sutartį tarp Savininko ir Nuomininko. Nuomos sutartis sudaroma kiekvienam atskiram automobilio panaudojimo laikotarpiui.

„TMC saugiai“ reiškia Transporto priemonėje įdiegtą elektroninę sistemą, kurioje fiksuojami Transporto priemonės buvimo vieta, Transporto priemone nuvažiuotas atstumas, Transporto priemonės naudojimo laikas, Kuro naudojimas ir kiti su Transporto priemone bei jos naudojimu susiję duomenys, ir kuri perduoda šiuos duomenis Bendrovei.

„Kainoraštis“ reiškia Svetainėje ir Mobiliojoje programėlėje paslaugų paskelbtas Paslaugų kainas, baudas, nuostolių dydžius, kitus mokesčius ir rinkliavas. Kainoraštis yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.

„Kelių eismo taisyklės“ reiškia atitinkamoje šalyje galiojančias kelių eismo taisykles ir susijusias teisės aktų nuostatas.

„Privatumo politika“ reiškia Bendrovės Privatumo politiką, kurioje yra pateikiama informacija apie Naudotojo asmens duomenų tvarkymą, įskaitant apie Naudotojo, kaip duomenų subjekto, teises.

Šiose Taisyklėse vienaskaitos ir daugiskaitos forma naudojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, atsižvelgiant į kontekstą.

Mes prašome Jūs atidžiai perskaityti šias Taisykles prieš pradedant naudotis Bendrovės paslaugomis ir įsitikinti, kad pilnai suprantate visas sąlygas ir naudojamus terminus. Jūs suprantate, kad Bendrovė teikia platformos Paslaugą ir per Platformą sudaromos nuomos sutartys yra nuomos sutartys sudaromos tarp Savininko ir Nuomininko. Bendrovė neteikia transportavimo, pavežėjimo, draudimo paslaugų. Mes negalime kontroliuoti Savininkų ir Nuomininkų veiksmų kai jie naudojasi Bendrovės Paslaugomis ir visi veiksmai ir neveikimas yra tiek Savininkų tiek Nuomininkų atsakomybė. Tačiau šios Taisyklės numato apribojimus, nuostatas ir sąlygas, kurių laikytis privalo tiek Savininkai tiek Nuomininkai. Šios Taisyklės taip pat numato kompensavimo ir ginčitinų situacijų sprendimus iškilus ginčams tarp Savininkų ir Nuomininkų.

Jeigu Jums kyla klausimų dėl šių Taisyklių, prašome kreiptis telefonu +370 625 13762 arba elektroniniu paštu info@trymycar.com.

Šios Taisyklės ir kitos šias taisykles sudarančios nuostatos ir sąlygos gali būti vienašališkai keičiamos, apie tai pranešant Naudotojui elektroniniu paštu; pakeitimai taip pat nurodomi Mobiliojoje programėlėje ir Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja praėjus 5 (penkioms) dienų nuo pranešimo apie juos. Jei Naudotojas toliau naudojasi Paslaugomis arba užsako naujas Paslaugas pagal pakeistas Taisykles, laikoma, kad Naudotojas sutiko su jų pakeitimais (įskaitant kainoraščio pakeitimus). Jei Nuomininkas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis privalo tinkamai užbaigti rezervaciją ar kelionę ir grąžinti Transporto priemonę. Jeigu Savininkas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis privalo nebetvirtinti naujų rezervacijų, o esamos rezervacijos gali būti atšauktos vadovaujantis galiojančiomis Taisyklėmis.

Bet kokios pretenzijos dėl Paslaugų turi būti pareikštos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Paslaugų suteikimo dienos. Bendrovė sieks atsakyti į Naudotojo pretenziją kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Bendrovė netenkina Naudotojo pretenzijos arba ją tenkina tik iš dalies, Naudotojas turi teisę kreiptis į nacionalines vartotojų teisių apsaugos institucijas (norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą www.vvtat.lt). Ši nuostata jokiu būdu neapriboja Naudotojo teisės bet kada pateikti skundų dėl Paslaugų nacionalinei vartotojų apsaugos institucijai ar teismui.

Visi ginčai ir nesutarimai tarp šalių, kurie nėra išspręsti aukščiau nurodytu būdu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

2         Naudojimasis Paslauga

2.1         Tinkamumas

Šia paslauga gali naudotis tik Naudotojai atitinkantys tinkamumo reikalavimuose nurodytas sąlygas. Naudotojai, kurie buvo pašalinti iš TryMyCar platformos negali naudotis Paslaugomis. Naudodamiesi Paslauga Jūs sutinkate, kad TryMyCar gali pakeisti tinkamumo reikalavimus savo nuožiūra.

2.2         Paskyra

Norint pasinaudoti Paslauga Naudotojui gali reikėti parsisiųsti Mobiliąją programėlę ir susikurti vartotojo paskyrą Platformoje. Nuomininkams būtina užsiregistruoti ir gauti patvirtinimą Nuomininko paskyrai, o Savininkams būtina užsiregistruoti ir gauti patvirtinimą Savininko paskyrai. Naudotojas gali turėti vieną paskyrą ir ją vienu metu naudoti kaip savininkas ir kaip nuomininkas.

Registruodamiesi Paskyrai Platformoje Jūs sutinkate, kad Jūsų pateikti duomenys bus atskleisti trečiosioms šalims tiek kiek tai būtina patvirtinti Jūsų tapatybę bei gauti papildomos informacijos apie Jus iš trečiųjų šalių. TryMyCar gali nepatvirtinti Jūsų paskyros ar nutraukti paskyros galiojimą tam nesant jokios priežasties ir savo nuožiūra. Paskyros naudotojas sutinka naudoti Paskyrą laikydamiesi šių taisyklių, bei paskiros tipą atitinkančių Nuostatų ir sąlygų Savininkams ar Nuostatų ir sąlygų Nuomininkams. Naudotojai kurie neturi aktyvių rezervacijų, finansinių ar kitokių įsipareigojimų Platformai ar kitiems Naudotojams gali kreiptis dėl jų Paskyros pašalinimo iš platformos. Siekiant apsaugoti kitus vartotojus ir įgyvendinti įstatyminius reikalavimus dėl galimai neteisėtos Naudotojų  veiklos, pašalintos Paskyros duomenys bus saugomi 12 mėnesių.

Paskyra yra skirta tik asmeniniam naudojimui, nebent Jūs kreipėtės verslo paskyros (dėl jos prašome kreiptis į mus atskirai nurodytais kontaktais). Jūs neleisite jokiems kitiems asmenims naudotis Jūsų paskyra ir neperduosite prieigos prie Paskyros duomenų kitiems asmenims. Kreipdamiesi dėl Paskyros sukūrimo Jūs pateiksite teisingus duomenis ir juos nedelsiant atnaujinsite, jeigu jie pasikeis viso naudojimosi Paslauga periodo metu. Jūs esate asmeniškai atsakingas už Paskyroje įvykdytas operacijas ir privalote saugoti prieigos prie Paskyros slaptažodį. Jeigu įtariate, ar žinote, kad kiti asmenys gavo prieigą prie jūsų Paskyros Jūs privalote nedelsiant informuoti mus. TryMyCar neatsako už jokius kitų asmenų veiksmus atliktus naudojantis Jūsų paskyra.

Jūs sutinkate, kad visa oficiali Bendrovės komunikacija su Jumis siekiant įgyvendinti įstatyminius ar teisėsaugos reikalavimus bus atliekama naudojant Jūsų paskyroje nurodytą elektroninį paštą. Nurodydami savo telefono numerį Jūs sutinkate gauti Paslaugos naudojimui būtinas trumpąsias žinutes ir priminimus apie su Paslaugos naudojimu susijusius įvykius. Siekdami geresnės paslaugos ir norėdami informuoti Jus apie naujus Paslaugos funkcionalumus mes galime kreiptis į Jūs nurodytais kontaktais. Jūs visada galite kreiptis į mus ir atsisakyti gauti tokią informaciją tačiau Jūs nebebūsite informuojamas apie Paslaugos atnaujinimus ir asmeninius pasiūlymus.

2.3         Paslaugos teikimo taisyklės

Naudodamiesi paslauga Jūs sutinkate neužsiimti jokia sekančia veikla: (a) kopijuoti, platinti ar kitaip atskleisti dalis ar visumą informacijos apie Paslaugą bet kokioje informacinėje priemonėje, įskaitant ir automatizuotą ar rankinį „ekrano kopijavimo“ (ang. scraping) principą, (b) naudoti automatizuotą ar robotizuotą sistemą prieigai prie Paslaugos siekiant pateikti daugiau užklausų ar pranešimų į Platformą, negu galima tikėtis iš fizinio asmens per tą patį laiko tarpą, (c) naudoti Paskyrą platinti kenkėjišką turinį, reklamines žinutes, (d) stengtis perimti Platformos siunčiamus pranešimus, juos pakeisti ar kitaip paveikti Platformos naudojamus saugumo elementus, (e) imtis veiksmų, kurie nepagrįstai stipriai apsunkintu Platformos veiklą, (f) pasinaudodami prieiga prie Platformos bandytumėte į ją įdiegti kenkėjiškas programas, (g) naudoti Platformą rinkti Naudotojų asmeninę informaciją, (h) naudoti Platformą platinti komercinį turinį ar reklamą, (i) naudotis Platforma kito asmens vardu, (j) daryti veiksmus kuriais būtų stengiamasi sutrukdyti Platformos tinkamam veikimui, (k) bandyti naudotis Paslaugomis ne per programinę įrangą ir naudojantis prietaisais kurie nepriimtini Bendrovei, (l) veikti siekiant apeiti apribojimus, kurie taikomi prieigai prie Platformos duomenų ar apriboja naudojimąsi Paslaugomis.

TryMyCar pasilieka teisę suspenduoti ar panaikinti Jūsų paskyrą ar apriboti ar nutraukti Paslaugos teikimą be išankstinio pranešimo dėl bet kokios priežasties (įskaitant ir atvejus, kai Bendrovės nuomone, Jūs pažeidžiate šių Taisyklių nuostatas) ir be jokios priežasties. Net jei Paslaugos teikimas yra suspenduotas, apribotas ar nutrauktas Jūs ir toliau privalote laikytis šių Taisyklių. Taisyklių nuostatos gali būti keičiamos papildomos ar panaikinamos Bendrovės vienašališku sprendimu. Jūs sutinkate, kad Bendrovė gali nutraukti ar laikinai nutrauki paslaugos teikimą be jokios priežasties ir be jokių iš to sekančių pasekmių ar atsakomybės Bendrovei.

2.4         Paslaugos nuostatos ir sąlygos, rezervacijos patvirtinimai, Naudotojų atsiliepimai

Jeigu Jūs naudojatės Paslauga kaip Savininkas, Jūs sutinkate su Nuostatomis ir sąlygomis Savininkams.

Jeigu Jūs naudojatės Paslauga kaip Nuomininkas, Jūs sutinkate su Nuostatos ir sąlygos Nuomininkams. Naudodamiesi paslauga tiek Savininkai tiek Nuomininkai patvirtina, kad susipažino, pilnai suprato ir sutinka su atitinkamomis paslaugos nuostatomis ir sąlygomis.

Jeigu Jūs naudojatės „TryMyCar Saugiai“ paslauga ir Jūsų automobilyje naudojama tam būtina speciali įranga, Jūs sutinkate su „TryMyCar Saugiai“ naudojimo nuostatomis ir sąlygomis.

Naudodamasis Paslauga Savininkas patvirtina, kad jis turi teisę ar įgaliojimą naudoti automobilį Paslaugos nuostatomis ir sąlygomis ir kad toks automobilio naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių ar sutartinių sąlygų, įskaitant ir tuos atvejus, kai automobilis yra naudojamas pagal lizingo ilgalaikės nuomos ar išperkamosios nuomos ar kitokią finansavimo ir/ar panaudos sutartį.

Naudodamiesi Platforma Jūs galite pateikti automobilį nuomos rezervacijai. Gavę nuomos rezervacijos pasiūlymą ir jį patvirtinę pagal nurodytas sąlygas Jūs sutinkate su automobilio išnuomavimu pagal gautą pasiūlymą, kuris, patvirtinus pasiūlymą, tampa šių Taisyklių dalimi.

Tiek Savininkai tiek Nuomininkai turi suteikti atsiliepimą po kiekvieno nuomos sutarties pasibaigimo naudodamiesi Platforma. Nepalikus atsiliepimo Bendrovė gali suspenduoti Paslaugos teikimą iki kol bus gautas Jūsų atsiliepimas.

2.5         Vartotojo turinys

Naudojantis Paslauga Naudotojai gali palikti atsiliepimus, užduoti klausimus ir kurti kitą turinį prieinamą kitiems Naudotojams. Naudotojai patys atsako už jų sukrutą turinį, jo atitikimą teisės aktams ir pasekmes kurias jų sukurtas turinys gali sukelti, šiam turiniui tapus prieinamu per Platformą. Bendrovė nėra atsakinga už Naudotojų sukurtą turinį ir neprisiima jokios atsakomybės. Bendrovei pastebėjus ar kitiems Naudotojams informavus Bendrovę apie netinkamą turinį jis gali būti pašalintas.

2.6         Kiti vartotojai ir paslauga be rekomendacijos

Bendrovė imsis veiksmų nustatant Naudotojų tapatybę, automobilių būklę ir vartotojų kuriamo turinio korektiškumą, tačiau Naudotojo paskyros patvirtinimas, automobilio pateikimas rezervacijai ar naudotojų kuriamo turinio pateikimas per Platformą nėra ir negali būti suprantamas kaip asmens ar automobilio rekomendacija ar sutikimas su skelbiamu turiniu. Bendrovė turi teisę bet ne pareigą spręsti Jūsų konfliktines situacijas su kitais vartotojais ir neprisiima jokios atsakomybės už Jūsų ar kitų vartotojų tarpusavio bendravimą Paslaugos teikimo ar nuomos sutarties kontekste. Bendrovė neteikia transportavimo, pavežėjimo, draudimo paslaugų. Platformoje sudarom nuomos sutartys yra tiesioginiai susitarimai tarp Savininkų ir Nuomininkų. Mes negalime kontroliuoti Savininkų ir Nuomininkų veiksmų kai jie naudojasi Bendrovės Paslaugomis ir visi veiksmai ir neveikimas yra tiek Savininkų tiek Nuomininkų atsakomybė. Bendrovė veikia siekdama sudaryti sąlygas tiek Savininkams tiek Nuomininkams sudaryti sėkmingus ir saugius nuomos susitarimus ir padėti spręsti iškilusius ginčus, tačiau mes negarantuojame skelbiamos automobilių būklės, vartotojo pateikiamos informacijos ir kuriamo turinio teisingumo ar tikslumo. Automobilio nuomą per Platformą sudarantys Savininkai ir Nuomininkai supranta, kad ginčai ir ieškiniai kilę sudarius nuomos sutartį gali būti nukreipti tik į nuomos sutartį sudariusius asmenis ir Bendrovė negali būti laikoma atsakinga dėl iš nuomos sutarties kylančių pasekmių.

2.7         Leidimas naudoti vartotojo turinį

Jūsų Platformoje sukurtas Naudotojo turinys yra jūsų nuosavybė. Pateikdami ir sukurdami Naudotojo turinį per Platformą jūs išreikštai sutinkate, kad Bendrovė gali naudoti šį turinį kaip mato tinkama be jokio kompensavimo ar užmokesčio. Jūs taip pat sutinkate, kad visi Platformos Naudotojai gali turėti prieigą prie Jūsų kuriamo Naudotojo turinio.

2.8         Ginčai ir pretenzijos

Bet kokios pretenzijos dėl Paslaugų pagal šias Taisykles turi būti pareikštos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Paslaugų suteikimo dienos. Bendrovė sieks atsakyti į Naudotojo pretenziją kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Bendrovė netenkina Naudotojo pretenzijos arba ją tenkina tik iš dalies, Naudotojas turi teisę kreiptis į nacionalines vartotojų teisių apsaugos institucijas (norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą www.vvtat.lt). Ši nuostata jokiu būdu neapriboja Naudotojo teisės bet kada pateikti skundų dėl Paslaugų nacionalinei vartotojų apsaugos institucijai ar teismui.

2.9         Taikoma teisė

Visi ginčai ir nesutarimai tarp šalių, kurie nėra išspręsti aukščiau nurodytu būdu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

Šios taisyklės aiškinamos ir taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

 

3         Galutinio vartotojo paslaugos teikimo susitarimas

3.1         Paslauga

Remiantis šiomis Taisyklėmis Bendrovė ir Naudotojas sudaro Paslaugų teikimo susiarimą. Šis susitarimas gali būti nutrauktas be įspėjimo ir be jokios priežasties Bendrovės vienašališku sprendimu.

3.2         Programinė įranga

Norint naudotis TryMyCar Paslaugomis būtina naudoti mobilų telefoną, kuris suderinamas su Paslaugos teikimo sąlygomis. Bendrovė negali garantuoti, kad Jūsų naudojamas mobilus telefonas yra pilnai suderinamas su TryMyCar naudojama programine įranga ir ar Paslauga.

3.3         Tinkamumas

Paslauga naudotis gali Naudotojai, kurie yra ne jaunesni nei 20 metų ir turi vairuotojo pažymėjimą. Naudotis paslauga asmenims kurie yra jaunesni nei 20 metų griežtai draudžiama. Paslauga taip pat neteikiama Naudotojams kurie anksčiau buvo pašalinti iš Platformos, nebent turite Bendrovės leidimą patvirtinantį Jums grąžintą prieigą prie Platformos. Visi Naudotojai turi atitikti Bendrovės taikomus tinkamumo reikalavimus. Tinkamumas vienašališkai nustatomas Bendrovės nuomone, remiantis pateiktais dokumentais, partneriu ir kitų Naudotojų pateikta informacija. Bendrovė gali pakeisti tinkamumo reikalavimus bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties.

3.4         Paskyra

Norint naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis Naudotojas privalo susikurti Paskyrą Platformoje.

Registruodamiesi Paskyrai Platformoje Jūs sutinkate, kad Jūsų pateikti duomenys bus atskleisti trečiosioms šalims tiek kiek tai būtina patvirtinti Jūsų tapatybę bei gauti papildomos informacijos apie Jus iš trečiųjų šalių. TryMyCar gali nepatvirtinti Jūsų paskyros ar nutraukti paskyros galiojimą tam nesant jokios priežasties ir savo nuožiūra. Paskyros naudotojas sutinka naudoti Paskyrą laikydamiesi šių taisyklių, bei paskiros tipą atitinkančių Nuostatų ir sąlygų Savininkams ar Nuostatų ir sąlygų Nuomininkams. Naudotojai kurie neturi aktyvių rezervacijų, finansinių ar kitokių įsipareigojimų Platformai ar kitiems Naudotojams gali kreiptis dėl jų Paskyros pašalinimo iš platformos. Siekiant apsaugoti kitus vartotojus ir įgyvendinti įstatyminius reikalavimus dėl galimai neteisėtos Naudotojų  veiklos, pašalintos Paskyros duomenys bus saugomi 12 mėnesių.

Paskyra yra skirta tik asmeniniam naudojimui, nebent Jūs kreipėtės verslo paskyros (dėl jos prašome kreiptis į mus atskirai nurodytais kontaktais). Jūs neleisite jokiems kitiems asmenims naudotis Jūsų paskyra ir neperduosite prieigos prie Paskyros duomenų kitiems asmenims. Kreipdamiesi dėl Paskyros sukūrimo Jūs pateiksite teisingus duomenis ir juos nedelsiant atnaujinsite, jeigu jie pasikeis viso naudojimosi Paslauga periodo metu. Jūs esate asmeniškai atsakingas už Paskyroje įvykdytas operacijas ir privalote saugoti prieigos prie Paskyros slaptažodį. Jeigu įtariate, ar žinote, kad kiti asmenys gavo prieigą prie jūsų Paskyros Jūs privalote nedelsiant informuoti mus. TryMyCar neatsako už jokius kitų asmenų veiksmus atliktus naudojantis Jūsų paskyra.

Jūs sutinkate, kad visa oficiali Bendrovės komunikacija su Jumis siekiant įgyvendinti įstatyminius ar teisėsaugos reikalavimus bus atliekama naudojant Jūsų paskyroje nurodytą elektroninį paštą. Nurodydami savo telefono numerį Jūs sutinkate gauti Paslaugos naudojimui būtinas trumpąsias žinutes ir priminimus apie su Paslaugos naudojimu susijusius įvykius. Siekdami geresnės paslaugos ir norėdami informuoti Jus apie naujus Paslaugos funkcionalumus mes galime kreiptis į Jūs nurodytais kontaktais. Jūs visada galite kreiptis į mus ir atsisakyti gauti tokią informaciją tačiau Jūs nebebūsite informuojamas apie Paslaugos atnaujinimus ir asmeninius pasiūlymus.

3.5         Paslaugos teikimo taisyklės

Naudodamiesi paslauga Jūs sutinkate neužsiimti jokia sekančia veikla: (a) kopijuoti, platinti ar kitaip atskleisti dalis ar visumą informacijos apie Paslaugą bet kokioje informacinėje priemonėje, įskaitant ir automatizuotą ar rankinį „ekrano kopijavimo“ (ang. scraping) principą, (b) naudoti automatizuotą ar robotizuotą sistemą prieigai prie Paslaugos siekiant pateikti daugiau užklausų ar pranešimų į Platformą, negu galima tikėtis iš fizinio asmens per tą patį laiko tarpą, (c) naudoti Paskyrą platinti kenkėjišką turinį, reklamines žinutes, (d) stengtis perimti Platformos siunčiamus pranešimus, juos pakeisti ar kitaip paveikti Platformos naudojamus saugumo elementus, (e) imtis veiksmų, kurie nepagrįstai stipriai apsunkintu Platformos veiklą, (f) pasinaudodami prieiga prie Platformos bandytumėte į ją įdiegti kenkėjiškas programas, (g) naudoti Platformą rinkti Naudotojų asmeninę informaciją, (h) naudoti Platformą platinti komercinį turinį ar reklamą, (i) naudotis Platforma kito asmens vardu, (j) daryti veiksmus kuriais būtų stengiamasi sutrukdyti Platformos tinkamam veikimui, (k) bandyti naudotis Paslaugomis ne per programinę įrangą ir naudojantis prietaisais kurie nepriimtini Bendrovei, (l) veikti siekiant apeiti apribojimus, kurie taikomi prieigai prie Platformos duomenų ar apriboja naudojimąsi Paslaugomis.

TryMyCar pasilieka teisę suspenduoti ar panaikinti Jūsų paskyrą ar apriboti ar nutraukti Paslaugos teikimą be išankstinio pranešimo dėl bet kokios priežasties (įskaitant ir atvejus, kai Bendrovės nuomone, Jūs pažeidžiate šių Taisyklių nuostatas) ir be jokios priežasties. Net jei Paslaugos teikimas yra suspenduotas, apribotas ar nutrauktas Jūs ir toliau privalote laikytis šių Taisyklių. Taisyklių nuostatos gali būti keičiamos papildomos ar panaikinamos Bendrovės vienašališku sprendimu. Jūs sutinkate, kad Bendrovė gali nutraukti ar laikinai nutrauki paslaugos teikimą be jokios priežasties ir be jokių iš to sekančių pasekmių ar atsakomybės Bendrovei.

3.6         Paslaugos nuostatos ir sąlygos, rezervacijos patvirtinimai, Naudotojų atsiliepimai

Jeigu Jūs naudojatės Paslauga kaip Savininkas, Jūs sutinkate su Nuostatomis ir sąlygomis Savininkams.

Jeigu Jūs naudojatės Paslauga kaip Nuomininkas, Jūs sutinkate su Nuostatos ir sąlygos Nuomininkams. Naudodamiesi paslauga tiek Savininkai tiek Nuomininkai patvirtina, kad susipažino, pilnai suprato ir sutinka su atitinkamomis paslaugos nuostatomis ir sąlygomis.

Jeigu Jūs naudojatės „TryMyCar Saugiai“ paslauga ir Jūsų automobilyje naudojama tam būtina speciali įranga, Jūs sutinkate su „TryMyCar Saugiai“ naudojimo nuostatomis ir sąlygomis.

Naudodamasis Paslauga Savininkas patvirtina, kad jis turi teisę ar įgaliojimą naudoti automobilį Paslaugos nuostatomis ir sąlygomis ir kad toks automobilio naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių ar sutartinių sąlygų, įskaitant ir tuos atvejus, kai automobilis yra naudojamas pagal lizingo ilgalaikės nuomos ar išperkamosios nuomos ar kitokią finansavimo ir/ar panaudos sutartį.

Naudodamiesi Platforma Jūs galite pateikti automobilį nuomos rezervacijai. Gavę nuomos rezervacijos pasiūlymą ir jį patvirtinę pagal nurodytas sąlygas Jūs sutinkate su automobilio išnuomavimu pagal gautą pasiūlymą, kuris, patvirtinus pasiūlymą, tampa šių Taisyklių dalimi.

Tiek Savininkai tiek Nuomininkai turi suteikti atsiliepimą po kiekvieno nuomos sutarties pasibaigimo naudodamiesi Platforma. Nepalikus atsiliepimo Bendrovė gali suspenduoti Paslaugos teikimą iki kol bus gautas Jūsų atsiliepimas.

3.7         Programinės įrangos licencija

Šiuo susitarimu Bendrovė suteikia vienam Naudotojui (Jums) teisę naudotis TryMyCar Mobilia programėle Jums ir tik Jums priklausančiu mobiliu telefonu asmeniniais tikslais.

3.8         Apribojimai

Jūs negalite (a) modifikuoti TryMyCar mobilios programėlės, (b) perleisti TryMyCar programinio kodo trečiajai šaliai ar naudoti programėlę teikti daiktų laiko dalinimosi ar panašią paslaugą trečiosioms šalims, (c) daryti programinio kodo kopijų, (d) ištrinti intelektinės nuosavybės įrašus iš programinio kodo.

3.9         Programinės įrangos atnaujinimai

Jūs sutinkate, kad TryMyCar gali automatiškai atnaujinti Jūsų naudojamą TryMyCar Mobilią programėlę. Sutikdami su automatiniu atnaujinimu savo mobiliame telefone ir toliau naudodamiesi atnaujinta Mobilia programėle Jūs patvirtinate kad toliau laikotės visų šio susitarimo nuostatų.

3.10    Trečiųjų šalių programinis kodas

Bendrovė teikdama Paslaugas gali naudoti trečiųjų šalių įrangą ir jai pritaikytą programinę įrangą. Sutikdami su šiuo susitarimu Jūs sutinkate su TryMyCar naudojamos trečiųjų šalių įrangos ir programinės įrangos naudojimo sąlygomis.

3.11    TryMyCar mobilioji programėlė iš iTunes

Visai TryMyCar programinei įrangai gautai iš iTunes Store (Apple kompanijos naudojama platforma mobilioms programėlėms platinti) taikomos šios nuostatos:

Šis susitarimas yra susitarimas tarp Jūsų ir Bedrovės, ne Apple, ir Apple bendrovė niekaip neatsako už TryMyCar mobilią programėlę ar jos turinį. Apple neturi jokių įsipareigojimų palaikyti parsisiųstos TryMyCar programėlės. Bet kokie nuostoliai, žala ar įsipareigojimai kylantis iš naudojimosi TryMyCar programėle yra apibrėžti tik šiuo susitarimu tarp Naudotojo ir Bendrovės.

3.12    TryMyCar mobilioji programėlė iš Google

Visai TryMyCar programinei įrangai gautai iš Google Play Store (Google kompanijos naudojama platforma mobilioms programėlėms platinti) taikomos šios nuostatos:

Šis susitarimas yra susitarimas tarp Jūsų ir Bedrovės, ne Google, ir Google bendrovė niekaip neatsako už TryMyCar mobilią programėlę ar jos turinį. Apple neturi jokių įsipareigojimų palaikyti parsisiųstos TryMyCar programėlės. Bet kokie nuostoliai, žala ar įsipareigojimai kylantis iš naudojimosi TryMyCar programėle yra apibrėžti tik šiuo susitarimu tarp Naudotojo ir Bendrovės.

3.13    Įkainiai, apmokėjimas, sąskaitos

3.13.1    Įkainių sąrašas, apmokėjimo sąlygos

Jūs sutinkate su Bendrovės taikomais įkainiais ir atsiskaitymo sąlygomis. Bendrovė gali pakeisti įkainius ir papildyti paslaugų sąrašą bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties apie tai tinkamai informavusi iš anksto.

3.13.2    Atsiskaitymo sąlygos

Jeigu Jūs naudojatės Paslauga kaip Nuomininkas, Paslaugos naudojimo kainą sudarys: (a) automobilio nuomos rezervacijos kaina, (b) kelionės pratęsimo kaina (jeigu nutartumėte pratęsti nuomos sutartį), (c) standartiniai įkainiai taikomi Jūsų kelionei, remiantis nurodytu kainoraščiu. Dalis Jūsų Platformoje mokamos sumos yra užmokestis Jūsų nuomos sutarties automobilio savininkui, kuris renkamas savininko vardu. Likusi sumos dalis yra apmokėjimas Bendrovei Paslaugų suteikimą.

Jeigu Jūs naudojatės Paslauga kaip Savininkas, Jūs sutinkate, kad TryMyCar gali parinkti jūsų per Platformą nuomai patiektam automobiliui nuomos mokestį. TryMyCar pritaikys nuomos mokestį Jūsų vardu, kas reiškia, kad lėšos bus nuskaitytos iš Nuomininko pritaikant komisinį mokestį, kaip nurodyta kainoraštyje. Jums priklausanti suma už keliones praėjusį mėnesį bus išmokėta ne vėliau kaip 30 dienų pasibaigus mėnesiui kurio metu Jūsų automobilis buvo išnuomotas pasinaudojant Platforma išskyrus tuos atvejus kai susikaupusi suma yra mažesnė nei 100EUR. Jeigu Jūs pažeisite susitarimo sąlygas, remiantis kainoraštyje nurodytais įkainiais Bendrovė turi teisę išskaityti patirtas išlaidas iš mokėtinos sumos. Jeigu jos nepakanka, trūkumas gali būti nuskaitytas nuo jūsų Paskyroje pateiktos mokėjimo priemonės. Jūs esate atsakingas už aktualios mokėjimo informacijos ir galiojančios mokėjimo priemones pateikimą savo Paskyroje. Apmokėjimams skaičiuoti bus naudojama tik Platformoje esanti informacija apie sudarytas nuomos sutartis ir rezervacijas.

3.13.3    Pradelsti mokėjimai

Laiku neapmokėjus mokėjimo Naudotojui gali būti pritaikyti delspinigiai. Bendrovė turi teisę perleisti neapmokėtas sąskaitas profesionalioms išieškojimo įmonėms. Naudotojai sutinka, kad Bendrovė naudos Paskyroje nurodytą kontaktinę informaciją siekiant susisiekti su Naudotoju ir gali ją perduoti išieškojimo įmonei. Naudotojai sutinka, kad Bendrovė su jais pradelstų mokėjimų tikslais bendraus ir pranešimus siųs tik elektroniniu paštu.

 

3.14    Privatumas

Mums rūpi Naudotojų privatumas. Mūsų Privatumo politika nurodo kaip mes užtikriname Jūsų privačių duomenų saugumą. Mes naudojame versle įprastus saugumo principus, siekdami užtikrinti, kad Jūsų mums pateikta privati informacija nebūtų atskleista ar be Jūsų sutikimo taptų prieinama trečiosioms šalims. Tačiau, neapgaudinėdami nei Jūsų nei savęs, mes atvirai pripažįstame, kad net ir imantis racionaliai pagrįstų priemonių mes negalime garantuoti, kad Jūsų privati informacija nebus prarasta. Mes tikime, kad tik atvirumu grįsti santykiai tarp vartotojų ir verslo gali užtikrinti, kad vartotojai galės pamatuotai įvertinti duomenų praradimo riziką ir tai kaip bendrovė elgsis, atsitikus nenumatytam ir visomis priemonėmis vengtinam asmeninių duomenų praradimo atvejui.

3.15    Sutikimas gauti SMS pranešimus

Naudodamiesi Paslauga Jūs sutinkate gauti būtinuosius Platformos pranešimus tiesiogiai susijusius su Jūsų naudojama Paslauga.

3.16    Tinkamas atstovavimas ir kiti patvirtinimai

Jūs patvirtinate, kad:

  1. Esate ne jaunesnis nei 20 metų ir nebuvote pašalintas iš Platformos (nebent gavote Bendrovės patvirtinimą apie suspenduotos Paskyros atstatymą).
  2. Jeigu esate Savininkas, kad visi Platformoje Jūsų registruoti automobiliai yra tvarkingi, neturi Jums žinomų paslėptų defektų kurie keltų pavojų automobilio keleiviams ar kitiems eismo dalyviams, ir atitinka visus automobiliams taikomus tinkamumo reikalavimus.
  3. Jeigu esate Savininkas, kad visi Platformoje Jūsų registruoti automobiliai turi galiojančius privalomus vairuotojų civilinės atsakomybės draudimus.
  4. Jeigu esate Nuomininkas Jūs sutinkate informuoti Bendrovę apie Jūsų vairavimo istorijos pasikeitimus dėl įvykių kurie kilo dėl Jūsų ir ne dėl Jūsų kaltės.
  5. Jūsų kuriamas Naudotojo turinys nepažeidžia intelektinės nuosavybės, trečiųjų šalių teisių ir nepažeidžia kitų įstatymų dėl skelbiamos viešos informacijos.
  6. Jūsų žiniomis visa Bendrovei pateikta informacija yra teisinga ir tiksli.

3.17    Draudimas

TryMyCar Platformos Naudotojai gali įsigyti partnerių siūlomą automobilio draudimą. Detalios draudimo sąlygos nurodomos sudarant atskirą draudimo susitarimą tarp savininko, nuomininko ir bendradarbiaujančios draudimo bendrovės. Bendrovė negali garantuoti, atsitikus draudiminiam įvykiui visi iš to kylantys nuostoliai bus padengti draudimo bendrovės. Jūs sutinkate, kad visas su automobilio ir kelionės draudimų susijęs komunikavimas bus atliekamas elektroniniu paštu.

3.18    Teisių ir įsipareigojimų perleidimas

Šis susitarimas ir visos iš jo kylančios teisės ir pareigos negali būti Naudotojo perleistos jokiai kitai šaliai, tuo tarpu Bendrovė gali perleisti šį susitarimą kitoms šalims be jokių apribojimų. Bet kokie teisių ir pareigų perleidimai sudaryti tarp Naudotojo ir kitų asmenų yra negaliojantys ir niekiniai.

3.19    Bendrosios sąlygos

3.19.1    Susitarimo nutraukimas

Jūs galite nutraukti susitarimą savo iniciatyva bet kuriuo metu ir be jokios priežasties prieš tai įspėję Bendrovę raštu, elektroniniu paštu ar pasinaudoję susitarimo nutraukimo funkcionalumu Mobilioje programėlėje. Bendrovė gali nutraukti šį susitarimą bet kuriuo metu be jokios priežasties ir be jokio paaiškinimo. Bendrovė gali uždrausti Jums naudotis Paslauga ateityje be jokios priežasties jeigu mano taip tinkama. Šis susitarimas lieka galioti net jums nustojus naudotis Paslaugomis.

3.19.2    Ginčai ir pretenzijos

Bet kokios pretenzijos dėl Paslaugų pagal šį susitarimą turi būti pareikštos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Paslaugų suteikimo dienos. Bendrovė sieks atsakyti į Naudotojo pretenziją kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Bendrovė netenkina Naudotojo pretenzijos arba ją tenkina tik iš dalies, Naudotojas turi teisę kreiptis į nacionalines vartotojų teisių apsaugos institucijas (norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą www.vvtat.lt). Ši nuostata jokiu būdu neapriboja Naudotojo teisės bet kada pateikti skundų dėl Paslaugų nacionalinei vartotojų apsaugos institucijai ar teismui.

3.19.3    Taikoma teisė

Visi ginčai ir nesutarimai tarp šalių, kurie nėra išspręsti aukščiau nurodytu būdu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

Šis susitarimas aiškinamas ir taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

3.19.4    Pranešimai

Bendrovė turi teisę susisiekti su jumis siekiant įgyvendinti įstatyminius ar reguliacinius reikalavimus ar rinkodaros tikslais Jūsų nurodytais kontaktais Paskyroje. Bendrovė savo nuožiūra pasirinks pranišimo būdą (pavyzdžiui elektroninis paštas, laiškas, pranešimas per spaudą, pranešimas Platformoje ar Mobilioje programėlėje, SMS pranešimas), tuo tarpu Jūs turite teisę atsisakyti tam tikrų pranešimų ar tam tikrų pranešimo būdų. Mes rekomenduojame Jūsų naudojamoje elektroninio pašto programoje įtraukti info@trymycar.com į saugių adresatų sąrašą.

3.19.5    Paslaugos teikimo susitarimo vientisumas ir dalomumas

Šis susitarimas su visais jo pakeitimais, visi dokumentai į kuriuos referuojama ar duotos nuorodos šiame susitarime ir visi pranešimai kuriuos Bendrovė paskelbė Platformoje ar Mobilioje programėlėje sudaro vientisą susitarimą tarp Naudotojo ir Bendrovės dėl Paslaugų teikimo. Jeigu dalis susitarimo nuginčijama ir įsigaliojusio teismo sprendimu patvirtinama kaip negaliojanti, tai nereiškia kad kitos susitarimo dalys negalioja ir susitarimas tarp Bendrovės ir Naudotojo lieka galioti toliau.

3.19.6    Dalinis sąlygų netaikymas

Jeigu bendrovės sutikimu kai kurios šio susitarimo sąlygos yra netaikomos, tai nereiškia, kad ši individuali išimtis paneigia bendrą susitarimą dėl šios ar visų sąlygų šiam ar kitiems Naudotojams.